OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Návštevník stránky www.charita.sk, týmto udeľuje súhlas so zaradením svojich osobných, ktoré poskytne pri vyplnení registračného formulára v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“) do databázy organizácie Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00179132 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Osobné údaje sa budú spracovávať na marketingové účely prevádzkovateľa, okrem iného s využitím elektronických prostriedkov.

Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, okrem iného na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, zverejňované ani prenášané mimo štáty EÚ.