blízko pri človeku

Pomoc presídlencom v Gruzínsku

Charita ukončila projekt v Gruzínsku

Zástupcovia Slovenskej katolíckej charity, Ministerstva pre presídlencov, utečencov a bývanie Gruzínska, SAMRS a gruzínskych presídlencov dnes na tlačovej besede  informovali o aktivitách, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu, ktorý realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH), „Podpora adaptácie a na mieru šitá pomoc pri integrovaní rodín presídlencov v regióne Khobi v Gruzínsku“.

Zástupcovia gruzínskych presídlencov sa v rámci projektu, ktorý realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) zúčastnili študijnej cesty, počas ktorej navštívili niekoľko fariem na Orave, kde sa učili o produkcii mlieka, výrobe syra a umiestňovania výrobkov z farmy na trh. Študijná návštevy je zavŕšením projektu, financovaného z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

čítaj viac...

 

Charita vybudovala vodovod v gruzínskom Khobi

Slovenskej katolíckej charite (SKCH), ktorá v gruzínskom Khobi pomáha vnútorným presídlencom adaptovať sa do života, sa už podarilo dokončiť vodovod, zakúpiť traktor či postaviť komíny na domoch, do ktorých sa nasťahovalo 22 rodín. Niektorí Gruzínci sa poľnohospodárstvu prídu zaučiť aj k nám na Oravu.

čítaj viac...

 

Zlepšenie situácie utečencov a vnútorne presídlených rodín v regióne Khobi v Gruzínsku

Gruzínsko v 90. rokoch minulého storočia po konfliktoch s Abcházskom a v auguste 2008 po agresiách s Ruskom o Južné Osetsko, zažilo masový presun obyvateľstva gruzínskeho pôvodu z týchto oblasti do regiónov, hlavne však do hlavného mesta Tbilisi a jeho okolia. Po konfliktoch v 90. rokoch sa presídlilo okolo 500 tisíc obyvateľov, z ktorých sa časť vrátila späť, no stále z tohto obdobia je evidovaných viac ako 251 tisíc presídlencov. Po konflikte v Južnom Osetsku sa mimo svojich domovov dostalo viac ako 26 tisíc obyvateľov.                                                                                               

Aj keď je problematika vnútorne presídlených osôb staršieho dátumu, v skutočnosti sa komplexne začala riešiť až v roku 2006 po celkovej konsolidácii spoločnosti a nástupe demokratického systému. V roku 2007 bola prijatá Štátna stratégia na riešenie problémov presídlencov a taktiež odporúčania na jej samotnú implementáciu. (schválená vo forme Nariadenia vlády č. 47/2007). Následne bol prijatý Akčný plán na jej implementáciu. V súčasnom období prebieha už druhé a tretie štádium plnenia Akčného plánu, v rámci týchto štádií bolo predovšetkým zabezpečené bývanie presídlencov a privatizácia bytov rodinami presídlencov. Taktiež sa začali aktivity na socio- ekonomickú integráciu presídlencov a zlepšenie ich životných podmienok. Aj keď vláda Gruzínska cez štátny rozpočet venuje značné finančné prostriedky na riešenie tohto problému, stále je nedostatok prostriedkov na zlepšenie podmienok presídlencov. Presídlenci sú umiestňovaní buď do kolektívnych centier, alebo do súkromného sektora.                                                 

Napriek snahe o delenie pomoci do regiónov podľa požiadaviek a potrieb, stále je značný rozdiel medzi regiónmi, hlavne tými, ktoré sú vzdialené od Tbilisi. Preto sa Slovenská katolícka charita (SKCH) rozhodla orientovať tento projekt na oblasť západného Gruzínska do mesta Khobi, miestna časť Torsa, kde žije v Kolektívnom centre 22 rodín presídlencov z Abcházska (71 členov). Centrum Torsa pozostáva z troch zrenovovaných domov, v každom z nich sú dve jednotky 3-izbové a dve 2-izbové (celkom 24 bytových jednotiek). Bytové jednotky sú zatiaľ neobývané, pretože  sa čaká na napojenie na zdroj pitnej vody, vybudovanie komínov a terénne úpravy okolia, vrátane prístupovej cesty. Zatiaľ sú rodiny presídlencov umiestnené jednak v zariadeniach bývalého poľnohospodárskeho družstva, a taktiež bývalej škôlky. Vzhľadom na veľmi obmedzený trh pracovných miest bola rodinám presídlencov ponúknutá na dlhodobý prenájom pôda vo výmere cca 5 ha, na ktorej už aj začali niektoré rodiny pestovať aspoň plodiny pre vlastnú spotrebu, keďže sociálne dávky, ktoré dostávajú nepokrývajú ani základné potreby. Práve toto centrum nezískalo žiaden grant alebo projekt a súrne potrebuje prostriedky, tak na zlepšenie podmienok bývania, ako aj na začlenenie do miestneho spoločenstva. Z mnohých, často krát existenčných problémov, si SKCH vybrala najzákladnejšie, ktoré by mohli byť riešené cez tento predkladaný projekt:  

-              výstavba vodovodu na pitnú vodu pre centrum Torsa;

-              vymurovanie komínov na bytových domoch (12 komínov);

-              oplotenie a terénne práce na úprave areálu centra Torsa;

-              vybudovanie detského ihriska;

-              zakúpenie traktora s príslušenstvom a náradia na obrábanie pôdy a vybudovanie prístrešku pre garážovanie traktora a náradia;

-              výstavba drevených stodôl pre uskladnenie úrody a chov zvierat (v súčasnosti majú iba provizórne stavby);

-              nákup osiva a hnojiva

Vyššie spomenuté body budú financované celkovou sumou cca 162 275, 02 €. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Slovak Aid.

            Na realizácii projektu sa budú podieľať skúsení experti zo SR, rovnako aj z partnerskej organizácie z Gruzínska, ktorou je Ministerstvo pre presídlencov, utečencov a bývanie Gruzínska (MPUaB). Projektoví manažéri majú bohaté skúsenosti, aby zabezpečili hladký priebeh riešenia projektu a dosiahli požadované výsledky. Okrem toho sa budú na projekte zúčastňovať aj rodiny z obce Lokca, ktoré vytvoria partnerstvá s rodinami presídlencov. Tým, že jednak MPUaB a mesto Khobi spolu s presídlencami prejavili veľký záujem o projekt už počas jeho prípravy, je zabezpečená jeho udržateľnosť aj po jeho ukončení. Navyše, partnerstvá medzi rodinami budú pokračovať aj po skončení projektu - cez finančnú pomoc, i cez podporu pri prekonávaní problémov presídlencov v centre Torsa.

            S týmto stavom, v ktorom sa nachádza Gruzínsko v oblasti riešenia problému presídlencov, súvisí teda aj dlhodobý cieľ tohto projektu, ktorým je dosiahnutie stavu, ktorý z dlhodobého hľadiska zlepší systém riadenia a koordinácie pomoci pre zraniteľných presídlencov na regionálnej úrovni, a taktiež zlepší podmienky pre socio- ekonomickú integráciu do lokálnych komunít. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa pri riešení problematiky uplatňovali nielen národný právny rámec, ale aj štandardy, ktoré sú platné na medzinárodnej úrovni, a taktiež skúsenosti z iných krajín.

 Kolektívne centrum presídlencov Cerevani (provizórna pekáreň chleba)

 

 Kolektívne centrum presídlencov Cerevani (začiatky záhradkárenia)

Presťahovalci v centre Torsa

príjazdová cesta pred rekonštrukciou, rezervoár a bytové jednotky – v súčasnosti ešte neobýva

Bytové jednotky, v ktorých chýbajú komíny a je nedostatok pitnej vody

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...