* Prosíme Vás o vyplnenie všetkých údajov v prihláške s diakritikou.

Darcafyzická osoba
právnická osoba

** Meno aj priezvisko sú povinné údaje. V prípade právnickej osoby alebo skupiny je to kontaktná osoba


Ste už zapojený v našom projekte?
Ešte nie som zapojený v projekte Adopcia na diaľku®
Už som zapojený v projekte Adopcia na diaľku® a moje osobné číslo darcu je:


Bydlisko/kontakt
Chcem prispievať na:
Jedno konkrétne dieťa
Viac konkrétnych detí (počet):
Jedného konkrétneho bohoslovca *
Viac konkrétnych bohoslovcov (počet): *
Konkrétne potreby všetkých detí / bohoslovcov

* Momentálne neponúkame možnosť podpory bohoslovcov. V seminároch, s ktorými spolupracujeme, sú už všetci bohoslovci podporovaní.


Kde ste sa dozvedeli o našom projekte?
od rodiny / priateľov
z časopisu Charita
v denníku Postoj
v televízii/rádiu
v Katolíckych novinách
z facebooku
na internete
iné:


Požiadavky na dieťa - pohlavie:
Chlapec
Dievča
Nerozhoduje


Požiadavky na dieťa - vek:
Mladšie ako 14 rokov vrátane
Staršie ako 14 rokov
Nerozhoduje


Materiály o dieťati si želám:
Zasielať elektronicky na moju mailovú adresu
Zasielať na moju poštovú adresu
Nezasielať žiadne materiály


Spôsob platby:
Prevodom z účtu
Hotovostný vklad na účetFrekvencia a výška platieb:
20€ mesačne na 1 dieťa / bohoslovca
60€ štvrťročne na 1 dieťa / bohoslovca
120€ polročne na 1 dieťa / bohoslovca
240€ ročne na 1 dieťa / bohoslovca


Súhlasím so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pre prevádzkovateľa Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00179132 pre účel zaradenia do projektu Adopcia na diaľku® do odvolania súhlasu z mojej strany. Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.V dňa
*** Vytvorený dokument sa vám uloží do počítača. Následne ho prosím pošlite ako prílohu na mailovú adresu adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
**** PDF dokument sa Vám Vytvorí a uloží len v prípade, keď vyplníte všetky údaje.