Ukrajina

Prečo má podpora dieťaťa na Ukrajine zmysel

Ukrajina sa nachádza vo veľmi ťažkých ekonomických a sociálnych podmienkach. Ľudia nemajú prácu a žijú vo veľkej chudobe. Pomoc smeruje často mnohodetným chudobným rodinám, ktorých finančný príjem je určený len denným predajom na trhu alebo príležitostnou prácou. Možno povedať, že teraz v čase vojny, je okrem zabezpečenia vzdelávania ďalším cieľom eliminovanie strachu u detí a rodičov.

Kam smerujú Vaše dary

.

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku, ako aj vysokoškolským študentom na Ukrajine. Deti sú podporované buď  na školách alebo v konkrétnych centrách či detských domovoch, o ktorých si môžete prečítať nižšie.

Živá perla je domovom rodinného typu (v štátnych domovoch je často 200 až 300 detí), preto si musia zháňať financie na chod svojho domova sami.

Ciele domova

Prístup k deťom je individuálny, nakoľko každý je z iného prostredia. Niektorí chlapci do domova  prichádzajú s poruchami reči, správania, či s veľkými medzerami v učive, keďže nemali predtým zabezpečené primerané životné podmienky. Ako rastú, prijímajú postupne väčšiu zodpovednosť a učia sa zapájať do každodenného života. Vďaka vašej podpore môže Miles Jesu vytvárať pre chlapcov rodinnú atmosféru, aby boli pripravení v budúcnosti viesť samostatný, plnohodnotný život.

 
Ruslan Markiv, riaditeľ
Volám sa Ruslan Markiv a posledných 11 rokov života pracujem ako riaditeľ súkromného detského domova v obci Bortnyky. V roku 2000 som vstúpil do náboženskej komunity “Miles Jesu” na Ukrajine. Prvé 4 roky som strávil na rôznych misiách na Ukrajine, v Rusku a v Anglicku. Potom som na jar v roku 2004  začal pôsobiť ako riaditeľ detského domova.

Do domova sú prijímané okrem sirôt, aj dievčatá, ktorých rodičia majú problémy s alkoholom, drogami a podobne, čo im neumožňuje sa o ne starať. Rovnako sú prijímané aj deti z rodín, ktoré žijú pod hranicou biedy.

Ciele a aktivity domova

Dievčatá môžu oficiálne ostať v domove,  kým nedovŕšia osemnásť rokov, no v skutočnosti tu ostávajú, kým neukončia svoje vzdelanie. Niektorí rodičia, podľa svojich možností, prispievajú deťom na nákup potrebných vecí (jedna z podmienok prijatia dieťaťa z chudobných rodín je, aby rodičia udržiavali kontakt s dieťaťom). Akákoľvek finančná pomoc je veľmi nápomocná a pomáha vytvárať pre dievčatá vhodný domov. Cieľom je poskytnúť dievčatám rodinné životné podmienky, individuálny prístup ku každému dieťaťu. Toto je nesmierne dôležité kvôli problémom, ktoré mali deti vo vlastných rodinách. Počas pobytu deťom sestričky poskytujú možnosť vzdelávať sa a tábory počas prázdnin. Rovnako ich  povzbudzujú ku štúdiu na vyšších odborných a aj na vysokých školách a pomáhajú im uhradiť poplatky za štúdium.

 
Olga Semeruk, riaditeľka
Volám sa Olga Semeruk a deťom sa venujem celý môj profesionálny život. Najprv ako pani učiteľka matematiky a od roku 2004 ako riaditeľka domovu pre dievčatá. Moja práca je mojou motiváciou aj inšpiráciou. Momentálne máme v domove 9 dievčat, ktoré majú obrovský potenciál. Verím, že to v živote ďaleko dotiahnu aj napriek nepriaznivým udalostiam v živote. Vďaka podpore darcov im vieme zabezpečiť školské pomôcky, oblečenie či výlety, za čo sme neskutočne vďační.

Farnosť v Charkove, má od svojho založenia v roku 1995 program pre deti, vďaka ktorému bolo postavené detské a sociálne centrum. Farnosť v Charkove momentálne vedie otec Ján Martinček, vincentín z Bratislavy.

Ciele a aktivity centra

Cieľom je pomôcť deťom zo sociálne slabých rodín urobiť domáce úlohy, aby sa nebáli na druhý deň ísť do školy. Denne je deťom poskytnutý teplý obed. Roky ukázali, že pre mnohé deti  je to jediné teplé jedlo, ktoré majú za deň. Farnosť zabezpečuje aj výchovný program pre autistické deti, ktoré sú odmietnuté školami a smeruje k ich postupnej integrácii.

 
Ján Martinček, farár
Volám sa Ján Martinček a od roku 2010 som farárom v mladej, multikulturálnej farnosti sv. Vincenta de Paul v Charkove na Ukrajine. Veľká vďaka každému darcovi, ktorý podporuje projekt Adopcie na diaľku®, kdekoľvek vo svete. Sám vidím, ako nám vaša pomoc pomáha u nás v Charkove a verím, že tak tomu je aj v iných krajinách.

Pomáhajú deťom a mladým z problémových rodín, chudobným deťom a sirotám, rodinám, ktoré sú v zlej sociálnej situácii či kríze, tiež chorým ľuďom, seniorom, hendikepovaným či vnútorným presídlencom.

Ciele a aktivity centra

Hlavným cieľom pracovníkov sociálneho centra je poskytnúť deťom bezpečné prostredie a pracovať s rodinami. Pomáhajú mladým so vzdelávaním, s adaptáciou a sociálnou integráciou. Deťom, ktoré majú problémy s učením či správaním. V centre tiež vydávajú stravu ľuďom, ktorí žijú v chudobe alebo v zlých sociálnych podmienkach. Každý deň sa deťom venujú pedagogickí a sociálni pracovníci, ktorí im pomáhajú s prípravou do školy. Deti zo sociálne slabých a krízových rodín našli v tomto centre odborné i ľudské zázemie, ktoré im chýba v rodine.

 
Natalia Hrihorčuk, koordinátorka
Volám sa Natalia Hrihorčuk a mám 28 rokov. Bývam na dedine blízko mesta Kolomyja. Pracujem v Charitas Kolomyjsko – Černiveckej eparchie viac ako 7 rokov. Som manažérka centra pre psychologickú a sociálnu pomoc deťom a mladým. Mám veľmi rada svoju prácu a teším sa z každého viditeľného výsledku.

Poslaním akadémie je zabezpečiť štúdium a formáciu pre bohoslovcov, ktorí sa pripravujú na svoje kňazské poslanie. Nakoľko je sociálna a ekonomická situácia bežných rodín aj farností na Ukrajine veľmi ťažká, zaradili sme do nášho projektu aj podporu vzdelávania týchto vysokoškolských študentov – bohoslovcov.

Ciele a aktivity seminára

Keďže na Ukrajine je odluka cirkvi od štátu, seminár si musí zabezpečiť financie na svoj chod. Prijíma aj študentov, ktorí nemôžu školské príspevky zaplatiť a hľadá zdroje a darcov na pokrytie výdavkov. Seminaristi sa zapájajú do rôznych charitatívnych a dobročinných aktivít. Pomáhajú pri pastorácií v nemocniciach, navštevujú chorých a opustených ľudí a tiež seniorov. Pripravujú pre deti a mládež katechézy, letné tábory či olympiády. Snažia sa o ľudskú i duchovnú podporu hendikepovaných a takisto im pomáhajú aj s integráciou v spoločnosti.

 
Petro Pavol Beresh, rektor
Volám sa Petro Pavol Beresh a som rektor Užhorodskej gréckokatolíckej bohosloveckej akadémii Blahoslaveného Teodora Romžu. Pomoc projektu Adopcia na diaľku si veľmi vážime, keďže akýmkoľvek príspevkom sme o krok bližšie k plnohodnotnému vzdelanie bohoslovcov, čo je našim hlavným cieľom.

Rodičia seminaristov nevedia podporiť svojich synov kvôli nezamestnanosti, nemajú peniaze na zaplatenie školských poplatkov. Dôvodom školného je to, že seminár si musí zabezpečiť financie na svoj chod sám, nakoľko Cirkev je na Ukrajine v odluke od štátu.

Ciele a aktivity seminára

Vo svojom voľnom čase sa venujú bohoslovci ľuďom, ktorí sú v núdzi alebo sú opustení. Chodia povzbudzovať ľudí do nemocníc, navštevujú osamelých a starých ľudí. Venujú sa deťom a mladým, pre ktorých pripravujú rôzne pastoračné, výchovné, vzdelávacie aj zábavné aktivity. Núdznym ľuďom ponúkajú duchovnú a ľudskú podporu. Vykonávajú aj fyzické práce, ktoré sú pre starších alebo chorých ľudí náročné. Pomáhajú tiež s integráciou hendikepovaných ľudí do spoločnosti.

 
Ivan Sichkaryk, prefekt
Som Ivan Sichkaryk, narodený v roku 1976. Vediem ternopiľský vyšší duchovný seminár. Slovami nedokážem vyjadriť, ako veľmi nám projekt Adpocia na diaľku® pomohol. Najmä vďaka darcom sa môžu mladí muži pripravujúci sa na kňažstvo  plnohodnotne vzdelávať a plniť svoje poslanie. Po ukončení seminára idú slúžiť do rôznych farností v misionárskych sídlach  východnej Ukrajiny a v zahraničí.

Charita Ternopiľ bola založená v decembri 1994, od tohto roku sa snažia pomáhať deťom, ale aj starším, ktorí to sami nedokážu.

Ciele a aktivity centra

Našim cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí sú kvôli rôznym okolnostiam na okraji spoločnosti. Prvý projekt, ktorý sme realizovali bolo postavenie jedálne, ktorú môžu ľudia v núdzi navštevovať každodenne. Od roku 2018 sme súčasťou projektu Adopcia na diaľku®, vďaka nemu môžeme pomáhať deťom z chudobných mnohopočetných rodín, sirotám a polosirotám. Týmto deťom zaobstarávame školské pomôcky, lieky a zdravotnú starostlivosť, jedlo a voľnočasové aktivity.

 
Anetta Lisa, koordinátorka
Volám sa Anetta Lisa, a od roku 2016 pracujem v Charite ternopiľ. Každodenne som stretávala rodičov detí, ktorý im nedokázali zabezpečiť všetko čo potrebovali. Ako matka dvoch detí, som rozumela potrebám dieťaťa a preto som sa rozhodla pomáhať takýmto rodinám. Moja práca ma napĺňa, pretože viem, že vďaka nej majú tieto deti nádej na lepší život.

„Spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje.“ Zjv 22,11. My, Kristovo telo, Kristova Cirkev, sa navzájom potrebujeme, aby sme rástli v svätosti. Sme šťastní a vďační Bohu za projekt Adopcia na diaľku®, ktorý nám pomáha v našej hmotnej núdzi pri vykonávaní Božej práce. Veríme, že Vaša snaha Vám prinesie poklad v nebi.

Ciele a aktivity seminára

Seminár v Kyjeve je najnovším a zároveň najstarším. Je najstarší, pretože je dedičom a pokračovateľom seminára v Radomyshli, ktorý bol založený koncom 18. storočia a existoval veľmi krátku dobu. Tento Ukrajinský seminár je najnovší, pretože bol oživený až v roku 2010 po viac ako dvoch storočiach. Seminár sa nachádza v blízkosti Kyjeva a pripravuje študentov na služby v stredných, východných a južných regiónoch. Ukrajinci a kresťanská viera v týchto regiónoch boli najviac ovplyvnení ateistickým sovietskym režimom. Okrem interných aktivít sa seminár venuje aj rôznym vedeckým a vzdelávacím činnostiam, aktívne vykonáva pastoračnú a charitatívnu činnosť, stará sa o farnosť seminára a farnosť v Kyjeve, má katechetickú školu pre dospelých a deti, vykonáva ekologické aktivity.

 
Petro Zhuk, rektor
Volám sa Petro Zhuk. Narodil som sa v roku 1978 v Malnive. Som rektorom Kyjevkého duchovného seminára Troch Svätiteľov. Študoval som v Ríme na saleziánskej pápežskej univerzite pastorálnu teológiu. Vyučujem Katechetiku, Homiletiku a Úvod do katechizmu. Som ženatý a mám dcéru. Ďakujem všetkým darcom, ktorý pomáhajú našim seminaristom cez projekt Adopcia na diaľku®.

Poslaním nášho seminára je zabezpečiť štúdium a duchovnú formáciu pre bohoslovcov. Väčšina seminaristov pochádza z chudobných rodín, preto sú Vaše príspevky veľmi nápomocné pri štúdiu a príprave na kňazské povolanie.

Ciele a aktivity seminára

Cieľom našej formácie je, aby boli bohoslovci dobre pripravení na svoje budúce poslanie po ľudskej, kresťanskej, kultúrnej a citovej stránka, a aby boli schopní žiť v komunite. Aktivity našich seminaristov sú pomoc chudobným a chorým, príprava katechéz pre miništrantov a mládež.

 
Anatolij Tovkan, riaditeľ
Volám sa Anatolij Tovkan, CM a som direktor seminára. Od roku 2009 slúžim v našom seminári v Kyjeve na Ukrajine. Do projektu Adopcia na diaľku® sme boli zapojení v roku 2018. Veľmi ďakujeme všetkým dobrodincom za Vašu pomoc. Verím, že Pán Boh za každé dobré dielo všetkých odmení večným životom.

Seminár Ducha Svätého v Ľvove pripravuje vzdelávanie mladej elity Ukrajinského duchovenstva už 235 rokov. V súčasnosti študuje v našom seminári 202 študentov z rôznych diecéz Ukrajiny a tiež zo zahraničia. Cirkev na Ukrajine je materiálne chudobná, hoci bohatá na povolania, a preto musí žiadať o pomoc pri vzdelávaní budúcich kňazov.

Ciele a aktivity seminára

Vzdelávanie seminaristov a kňazská formácia je sedem ročný proces, ktorý zahŕňa množstvo špecializovaných kurzov, prebiehajúcu duchovnú formáciu a jeden rok pastoračnej praxe. Počas dĺžky formácie seminaristi nenadobúdajú len intelektuálne vedomosti, ale aj schopnosť ako ich aplikovať v reálnom živote. Seminaristi nadobúdajú praktické skúsenosti v školách (pri katechézach). Zúčastňujú sa na mládežníckych kresťanských stretnutiach, ktoré podporujú vzťahy s detskými domovmi, nemocnicami, ľuďmi so špecifickými potrebami a vykonávajú pastoračné aktivity s mužmi a ženami.

 
Volodymyr Krushenytskyy, kancelár
Som o. Volodymyr Krushenytskyy a mám 41 rokov. Pracujem v seminári Ducha Svätého už 18 rokov. Pred tým som pracoval v Organizačnom výbore, ktorý pripravoval príchod svätého otca Jána Pavla II. na Ukrajinu v roku 2001. Počas celého tohto obdobia som mal jedinečnú skúsenosť pozorovať rast a rozvoj kňazských povolaní. Pastoračné skúsenosti mám z pôsobení vo farnosti, kde som bol 12 rokov.

Na Ukrajine je odluka cirkvi od štátu. Mnohí bohoslovci pochádzajú z chudobných rodín. Nemajú potrebné financie, aby mohli študovať v seminári. Seminár si musí zabezpečiť prostriedky na každodenný chod ako aj na pastoračné aktivity.

Ciele a aktivity seminára

Poslaním seminára je vzdelávať bohoslovcov a pripraviť ich na sviatosť kňazstva. Štúdium trvá 6 rokov. Počas týchto rokov majú bohoslovci predmety, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich služby. Bohoslovci sa počas štúdia venujú aj pastoračným aktivitám. Majú katechézy s deťmi, pomáhajú chudobným rodinám a tiež navštevujú chorých a hendikepovaných ľudí. Snažia sa aj takouto cestou prinášať Boha medzi ľudí.

 
Petro Dochtycz, prefekt
Volám sa Petro Dochtycz , narodený v roku 1982. Som prefektom v rímskokatolíckom seminári v Ľvove. Sme veľmi radi, že vďaka projektu Adopcia na diaľku® môžeme pomôcť našim seminaristom, aby doštudovali a boli z nich dobrí kňazi. Za to všetkým darcom ďakujeme.

Chcem si adoptovať dieťa alebo bohoslovca

Galéria

Viac o adopcii na Ukrajine

Monitorovacia cesta

Chcem si adoptovať dieťa alebo bohoslovca