A. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

 

I. Charakteristika súťaže

1. Čo ak stratím domov? je názov celoštátnej súťaže literárnej a audiovizuálnej tvorby neprofesionálnych autorov.
2. Súťaž je určená neprofesionálnym autorom od 18 do 26 rokov.
3. Súťaž je tematicky zameraná na oblasť migrácie a jej cieľom je zamyslieť sa nad situáciou človeka, ktorý je nútený opustiť svoj domov. Autori sú vyzvaní uvažovať nad tým, čo prežívajú a akým problémom čelia ľudia, ktorí možno navždy odchádzajú zo svojej vlasti.

II. Ciele súťaže

 1. Hlavným cieľom súťaže je zamerať pozornosť spoločnosti na problematiku migrácie v rámci realizácie projektu MIND.
 2. Ďalšími cieľmi sú:a) prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti neprofesionálnych autorov,
  b) umožniť neprofesionálnym autorom prezentovať svoju tvorbu pred odborníkmi i širokou verejnosťou,
  c) vytvárať priestor na získavanie cenných skúseností z oblasti neprofesionálnej literárnej a audiovizuálnej tvorby.

III. Riadenie súťaže

Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenská katolícka charita (SKCH).

B. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

 

I. Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je dvojkolová:

a) výberové kolo
b) záverečné kolo.

II. Súťažné kategórie

 1. kategória – literárna – esej.
 2. kategória – audiovizuálna – video.

C. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 

I. Organizácia súťaže

 1. Výberové kolo súťaže organizujú zamestnanci projektu MIND, ktorí navrhnú postupujúce práce.
 2. Záverečné kolo súťaže a vyhodnotenie organizuje SKCH.

II. Podmienky pre súťažiacich

 1. Do súťaže sa môže prihlásiť každý neprofesionálny autor vo veku od 18 do 26 rokov.
 2. Autor môže poslať do súťaže najviac 1 literárnu prácu alebo jedno 1 audiovizuálnu prácu.
 3. Termín doručenia práce: najneskôr do 31.10.2018, do 23:59 hod.

Kategória – literárna – esej

a) rozsah príspevku nemôže presiahnuť 3 normostrany t.j. 1800 znakov (vrátane medzier),
b) Akceptujú sa iba príspevky, ktoré sú do súťaže nahraté výlučne prostredníctvom internetovej stránky www.cojedomov.sk
c) Textové práce musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Kategória – audiovizuálna – video

a) Súťažné práce nemôžu presiahnuť celkovú dĺžku 3 minúty.
b) Akceptujú sa súťažné práce, ktoré sú nahraté prostredníctvom internetovej stánky www.youtube.com, pričom až do 18.12.2018 sú nastavené ako súkromné a ich spojovacia adresa (link) je zaslaný do súťaže prostredníctvom stránky www.cojedomov.sk.
c) Súťažné práce musia byť nahratá alebo otitulkované v slovenskom jazyku a autori nesmú súťažné práce do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať ani prihlásiť do inej súťaže.

D. ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 

I. Porota

Výberové kolo – výberovú porotu tvoria zamestnanci projektu MIND.
Záverečné kolo – hlavnú porotu tvoria:
Ing. Erich Hulman, generálny sekretár SKCH
MSc. Lucia Rozkopálová, riaditeľka SAMRS
PhDr. Igor Haraj, PhD., novinár a moderátor TA3

II. Hodnotenie súťaže

 1. Hodnotenie prebieha v dvoch kolách.
 2. Vo výberovom kole výberová porota vyberie zo všetkých doručených prác v obidvoch kategóriách max. 10 prác v každej kategórii.
 3. V záverečnom kole hlavná porota urči poradie na 1., 2., 3, mieste v oboch kategóriách.
 4. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.

III. Ceny

 1. Ceny za 1. miesto: 2x exkurzia do Ugandy (zahŕňa spiatočnú letenku, lístky na lokálnu dopravu, ubytovanie, plnú penziu, povinné očkovanie, slovenského sprievodcu),
 2. 2. Ceny za 2. miesto: 2x ubytovanie na dve noci v hoteli Magdas, vo Viedni. Hotel založila Rakúska katolícka charita a prevádzkujú ho utečenci,
 3. Ceny za 3. miesto: 2x balíček od Slovenskej katolíckej charity.

IV. Výsledky súťaže

 1. Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutoční 18.12.2018. Víťazi (1. – 3. miesto) v jednotlivých kategóriách budú kontaktovaní do 3 dní telefonicky alebo prostredníctvom emailu.
 2. Odovzdávanie cien sa uskutoční najneskôr do 30 dní od oznámenia výsledkov súťaže víťazom (1. – 3. miesto) v jednotlivých kategóriách.

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Propozície nadobúdajú účinnosť dňa 28.8.2018.
 2. Prípadné zmeny, doplnenia a spresnenia propozícií vydáva SKCH.
 3. V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusí byť literárne dielo a audiovizuálne dielo prijaté do súťaže, alebo môže byť zo súťaže vyradený.
 4. Súťažné práce sa autorom nevracajú automaticky, iba na písomné požiadanie.
 5. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.
 6. Súťažiaci udeľuje prihlásením do súťaže Slovenskej katolíckej charite licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže Čo ak stratím domov? a SKCH.
 7. Cena predstavuje pre víťaza – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je cena víťazovi odovzdaná. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,00 eur za jednu výhru podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V rozsahu, v ktorom cena podlieha zdaneniu bude víťaz – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Cena sa v prípade víťaza – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie.
 8. O výške ceny bude usporiadateľ víťaza informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu ceny a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.
 9. Zaslaním súťažného príspevku autor prijíma všetky podmienky uvedené v týchto províziách.

F. KONTAKT

V prípade nejasností kontaktujte:

cojedomov@charita.sk
+421 910 852 167

Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Celoštátna súťaž literárnej a audiovizuálnej tvorby s názvom „Čo ak stratím domov?“
(ďalej len „súťaž“)

Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00179132 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ako účastník súťaže (ďalej len „dotknutá osoba“), v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľujem súhlas prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných údajov na dobu určitú, na 3 roky.

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje dotknutej osoby, za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže uskutočnenej v rámci projektu MIND (Migration, INterconnectedness, Dvelopment) v rozsahu:
– meno, priezvisko, rok narodenia, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: pravnik@charita alebo písomne poštou na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle www.charita.sk

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.