Súťaž „Spoločný domov“

Víťazi celoštátnej súťaže literárnej a audiovizuálnej tvorby

  1. miesto Ľubica Račeková Za esej  Vymeňte nesku za turka
  2. miesto Mária Alena Hasáková   Za esej  Príbeh s otvoreným koncom
  3. miesto Kamila Šurkalová   Za esej  Slovenský naratív voči cudzincom. Ako ho zmeniť?

Cena za 1. miesto: exkurzia do Iraku vtrvaní 5 dní, s cieľom spoznať regióny a miesta, kde realizuje svoje projekty SKCH

Cena za 2. miesto: cestovné náklady a ubytovanie na 1 noc pre 2 osoby v hoteli Magdas, Viedeň

Cena za 3. miesto: darčekový balíček od SKCH.

Natoč video

3 minúty – FullHD

Napíš esej

2 – 5 normostrán

Témy súťaže

Opíšte alebo natočte príbeh človeka, ktorý prišiel z inej krajiny a na Slovensku hľadá svoj nový domov. Nemusí ísť len o človeka utekajúceho pred vojnou, prenasledovaním či zhoršujúcimi sa životnými podmienkami, ale i človeka, ktorý opustil svoj domov kvôli práci a dnes pracuje mimo hraníc svojej krajiny.

V príbehu jasne vysvetlite dôvody, príčiny, či hlavný impulz, pre ktorý sa tento človek rozhodol opustiť svoj domov, najmä však priblížte, ako si zvyká na život v našej krajine. Poukážte na životné zmeny, ktoré po odchode zo svojej krajiny podstúpil, vysvetlite, v čom sa líši jeho kultúra od našej, prípadne, čo na svojom novom domove najviac oceňuje.

Ďalšie inšpirácie:

  • Načrtnite najväčšie problémy, ale aj priaznivé situácie, ktoré tento človek na Slovensku zažil
  • Uveďte, čo ho život v našej krajine učí.

Opíšte, aká je jeho perspektíva, či vôľa k návratu, prípadne čo by sa muselo stať, aby k návratu došlo.

Zamyslite sa nad fenoménom európskej/svetovej migrácie a zodpovednosti s ňou spojenej. Prineste svoj pohľad, či prípadné riešenia na otázku ponúkanej solidarity voči druhým, či má mať solidarita v tejto otázke vôbec nejaké hranice, a keď, tak aké. (Môžete na ňu nadviazať aj v spojitosti s európskou migračnou krízou v rokoch 2015/2016, ako aj v minulosti spomínanými utečeneckými kvótami). Čo si myslíte, akým spôsobom by malo Slovensko preukazovať solidaritu a zodpovednosť za životy utečencov, a aká je jeho zodpovednosť v kontexte pôsobenia a spolupráce v Európskej únii?

Ďalšie inšpirácie:

Ako súvisí rozvojová spolupráca s témou migrácie? Poukážte na možnú prepojenosť zodpovednosti za utečencov s témou rozvojovej pomoci krajinám globálneho juhu.

Ako Vy vnímate vzťah Slovákov voči cudzincom? Máte osobné skúsenosti (z rodiny, z práce, zo školy a okolia),  ktoré vo Vás utvrdzujú tento pohľad?

Pokúste sa vysvetliť, čo na názor Slovákov voči ľuďom pochádzajúcim z iných krajín najviac vplýva.  Analyzujte dôsledky vzťahu Slovákov voči cudzincom a prineste možné riešenie problému.

Ďalšie inšpirácie:

  • Akým spôsobom by sme mohli ovplyvniť naratív, aby bol priaznivejší voči cudzincom?
  • Poukážte na funkčné príklady doma i v zahraničí.
  • Poznáte príklady, ktoré pozitívne zmenili vzťah jednotlivca, či prípadne celej skupiny voči ľuďom pochádzajúcim z iných krajín?