Podpora rodinného centra v meste Al-Qamishli

Názov projektu: Podpora rodinného centra v meste Al-Qamishli
Miesto implementácie: Al-Qamishli, Governorát Al-Hassaka , severovýchodná Sýria
Obdobie podpory projektu: jún 2019 – jún 2020
Počet príjemcov pomoci: 100+
Suma na podporu projektu: 22 600 EUR

Ďakujeme Konferencií biskupov Slovenska za finančnú podporu projektu

Situácia v krajine:

Ozbrojený konflikt, ktorý prebieha na území Sýrie už 8 rokov a je podporovaný viacerými štátmi, spôsobil útek 5,6 milióna obyvateľov do iných krajín a ďalších 6 miliónov ľudí muselo opustiť svoje domovy a bývajú v provizórnych podmienkach na inom mieste v rámci krajiny – tzv. vnútorne vysídlené osoby (IDP – Internally Displaced People).

Popis projektu:

Hlavnou úlohou rodinného centra v meste Al-Qamishli je starostlivosť o ženy, deti, mladých ľudí a seniorov. Na základe analýzy potrieb miestnej komunity, ktorú vykonal Syriac Cross, boli stanovené krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele aktivít rodinného centra.

V krátkodobom horizonte je potrebné poskytnúť potrebnú pomoc vdovám, slobodným a chudobným matkám ako aj ich deťom. Psychologické poradenstvo, doučovanie, kurzy prvej pomoci, poskytnutie teplej stravy
V strednodobom plánovaní sa centrum bude venovať vzdelávacím aktivitám pre ženy, doučovaniu pre deti, bázaru so šatstvom, voľnočasovým aktivitám pre deti a mládež, zdravotným prehliadkam a poradenstvu.

V dlhodobom horizonte centrum poskytne kurzy šitia, informatiky, poradenstva pri hľadaní práce a voľnočasovým aktivitám pre dospelých.
Syriac Cross spolupracuje s miestnymi komunitami a taktiež s odborníkmi, ktorí sú ochotní participovať na projekte. Týmto spôsobom projekt pomôže ľuďom v núdzi a taktiež povzbudí zapojených odborníkov ostať vo svojej domovskej krajine, t.j. neemigrovať do zahraničia.

Fotky úšpešného projektu: